O MNIE

ROZWIĄZUJĘ PROBLEMY MOICH KLIENTÓW - WYGRYWAM DLA NICH PROCESY SĄDOWE - DORADZAM W PROWADZENIU BIZNESU

DOŚWIADCZENIE

Jestem radcą prawnym z Grudziądza. Moja praca polega na znajdywaniu skutecznych rozwiązań prawnych dla moich Klientów. Na co dzień zajmuję się udzielaniem porad prawnych oraz prowadzeniem sporów sądowych. Jako radca prawny reprezentuję Klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej. Występuję jako pełnomocnik w sprawach gospodarczych, majątkowych, rozwodowych i spadkowych. Doradzam w jaki sposób przeprowadzić podział majątku wspólnego, dział spadku lub uzyskać należny zachowek. Moja praktyka obejmuje dochodzenie odszkodowań. Pomagam uzyskiwać odszkodowania z tytułu wypadków, szkód na mieniu oraz błędów medycznych. Posiadam bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy. W sprawach pracowniczych reprezentuję zarówno pracowników jak i pracodawców. Dłużnikom z kolei podpowiadam jak uniknąć spłaty przedawnionych długów, prowadzę dla nich sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Istotnym elementem mojej pracy jest również obsługa prawna firm. Jeżeli do rozwiązania Twojego problemu potrzebny jest radca prawny - prawnik z Grudziądza zapraszam do kontaktu.

   
   
EDUKACJA  

CZŁONKOSTWO

  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu

GWARANTUJĘ

Stawiając na mnie, wybieracie Państwo:

SKUTECZNOŚĆ
Prawo to narzędzie do realizacji celów moich Klientów. Ich sukcesy są źródłem mojej zawodowej satysfakcji.
RZETELNOŚĆ
Dbam o każdy detal powierzanej sprawy. W pracy prawnika nie ma miejsca na błędy.
UCZCIWOŚĆ
Moi Klienci wiedzą ile i za co płacą. Nie proponuję im usług, których nie potrzebują.


USŁUGI

Zadaniem prawnika jest udzielanie rzetelnych porad prawnych oraz wygrywanie procesów sądowych. Dlatego świadczę pomoc prawną jedynie w dziedzinach, w których posiadam fachową wiedzę oraz doświadczenie.

Jednym z podstawowych zadań radcy prawnego jest doradztwo prawne. W mojej kancelarii uzyskacie Państwo fachową poradę prawną. Wskażę jak rozwiązać konkretny problem oraz wyjaśnię jakie działania należy podjąć w danej sprawie. Przykładam dużą wagę do tego aby udzielane przeze mnie porady prawne i poruszane w trakcie spotkania zagadnienia, prezentowane były Klientom w sposób przystępny i zrozumiały.

Wiele osób jest przekonanych że radca prawny zajmuje się wyłącznie udzielaniem porad prawnych. Tymczasem to błąd. Radca prawny podobnie jak adwokat jest wykwalifikowanym prawnikiem posiadającym uprawnienia do występowania w imieniu Klientów przed sądem. Dlatego też w ramach świadczonych przeze mnie usług zapewniam kompleksową reprezentację w postępowaniu sądowym. Występuję jako pełnomocnik procesowy przed sądami wszystkich instancji, aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Sprawy pracownicze stanowią znaczącą część mojej zawodowej praktyki. Reprezentuję zarówno pracowników jak i pracodawców. Spektrum prowadzonych przeze mnie spraw z zakresu prawa pracy jest szerokie. Reprezentuję w procesach sądowych dotyczących zwolnień dyscyplinarnych, związanych z tym roszczeń o przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie. W imieniu moich Klientów dochodzę należności wynikających z zaległych wynagrodzeń, dodatków z tytułu nadgodzin, czy odpraw pracowniczych. Występuję również w sprawach związanych z odpowiedzialnością materialną pracowników.

W pracy każdego prawnika sprawy rozwodowe i alimentacyjne pojawiają się dosyć często. Rozpad małżeństwa wiąże się bowiem z koniecznością przeprowadzenia procesu rozwodowego, często długiego i skomplikowanego, w którym pomoc adwokata lub radcy prawnego bywa niezbędna. W postępowaniu rozwodowym rozstrzygane są wszelkie kwestie związane z ustaniem małżeństwem, w szczególności: ustalana jest wina w rozkładzie pożycia, regulowane są sprawy związane z kontaktami i opieką nad małoletnimi dziećmi, zasądzane są alimenty na rzecz dzieci, a w pewnych przypadkach również na rzecz jednego z małżonków.

Rozwiązanie małżeństwa wiąże się z potrzebą uregulowania spraw majątkowych byłych małżonków. Zgromadzony w trakcie trwania związku małżeńskiego majątek (np. mieszkanie, samochód, środki pieniężne), jak również poczynione na niego nakłady i zaciągnięte zobowiązania, należy rozliczyć oraz odpowiednio podzielić. W tym celu koniecznym jest przeprowadzenie postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. W tego typu sprawach, ze względu na ich skomplikowany charakter oraz znaczną wartość majątku, pomoc radcy prawnego lub adwokata może się okazać nieodzowna.

Śmierć bliskiej osoby wywołuje na gruncie przepisów prawa spadkowego określone konsekwencje prawne. Z tą bowiem chwilą na spadkobierców, zarówno dziedziczących na podstawie ustawy jak i testamentu, przechodzą wszelkie prawa i obowiązki osoby zmarłej. Oznacza to, że spadkobiercy nabywają określone składniki majątku, ale też dziedziczą ewentualne długi które pozostawił po sobie spadkodawca. Dlatego też niezwykle istotnym jest uregulowanie spraw spadkowych, poprzez przeprowadzenie postępowania o stwierdzenia nabycia spadku, a następnie dział spadku – celem podziału majątku spadkowego.

Ze sprawami z zakresu prawa bankowego styczność ma praktycznie każdy z nas. Posiadanie rachunku bankowego, lokaty oszczędnościowej lub zawarcie umowy kredytowej rodzi bowiem między Bankiem a Klientem zobowiązanie cywilnoprawne na gruncie którego często dochodzi do sporów. Konsument jako słabsza strona tego stosunku, nie posiadająca fachowej wiedzy, często nieświadomie godzi się niekorzystne dla siebie rozwiązania. Możecie Państwo liczyć na moją pomoc przy analizie umów kredytowych, zabezpieczeń wekslowych, czy hipotek. Negocjuję z bankami ugody i plany restrukturyzacyjne. Reprezentuję w sporach z tzw. parabankami oraz firmami pożyczkowymi.

Sprawy odszkodowawcze wymagają fachowej pomocy prawnika. Zajmuję się doradztwem i reprezentacją przy dochodzeniu odszkodowań za szkody osobowe i majątkowe. Jako radca prawny występuję w imieniu moich Klientów zarówno w kontaktach z zakładem ubezpieczeń na etapie likwidacji szkody, jak również w toku postępowania sądowego, gdy ubezpieczyciel uchyla się od wypłaty odszkodowania lub zaniża jego wartość. W mojej kancelarii prawnej znajdziecie Państwo pomoc w sprawach dochodzenia odszkodowań komunikacyjnych, odszkodowań za wypadki przy pracy oraz odszkodowań za błędy medyczne.

Często zdarza się że osoby posiadają i ponoszą koszty utrzymania nieruchomości, która z prawnego punktu widzenia nie stanowi ich własności. Źródła tego problemu są różne. Czasem są to nieuregulowane sprawy rodzinne, spadkowe, czasem zaś wynika to z wybudowania budynku na cudzym gruncie. W takich sytuacjach sposobem uregulowania stanu prawnego nieruchomości jest zainicjowanie postępowania o jej zasiedzenie. Zasiedzenie nieruchomości jest formą nabycia własności przez upływu czasu, na skutek samoistnego posiadania przez okres 20 lub 30 lat. Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości na rzecz dotychczasowego posiadacza jest tytułem do ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej.

Moja kancelaria prawna, jako jedna z nielicznych w Grudziądzu i okolicy, oferuje doradztwo i reprezentację w sprawie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych, którzy stali się niewypłacalni. Umożliwia ona zwolnienie z długów poprzez umorzenie całości bądź też znacznej części zobowiązań. W postępowaniu tym Sąd bada, czy dłużnik spełnił warunki ogłoszenia upadłości, w szczególności wymóg niewypłacalności oraz jej niezawiniony charakter. Jeżeli bowiem konsument doprowadził do stanu swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa – wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zostać przez Sąd oddalony.

Pomagam osobom zagrożonym egzekucją, wobec których działania prowadzą firmy windykacyjne. Analizuję sytuację prawną dłużnika i proponuję rozwiązania pozwalające na uniknięcie egzekucji. Często zdarza się, że zobowiązania których spłaty domagają się firmy windykacyjne bądź już uległy przedawnieniu bądź też dotknięte są inną wadą, której podniesienie pozwala uniknąć konieczności spłacania długów. Dlatego warto skonsultować taką sprawę z radcą prawnym, który w razie potrzeby zaskarży otrzymany wyrok lub nakaz zapłaty. Jeżeli firma windykacyjna dochodzi od Ciebie zapłaty przedawnionego długu, znajdziesz pomoc prawną w mojej kancelarii.

W ramach świadczonych usług oferuję usługi prawne dla przedsiębiorców w tym stałą obsługą prawną firm. Zapewniam kompleksowe doradztwo prawne począwszy od etapu rejestracji spółki, przez bieżącą obsługę i pomoc przy rozwiązywaniu problemów ujawniających się w toku działalności firmy, aż do zakończenia jej bytu prawnego oraz likwidacji. W ramach stałej obsługi prawnej zajmuję się sporządzaniem projektów umów, opinii prawnych oraz wewnątrzzakładowych regulaminów. Doradzam w sprawach pracowniczych oraz zagadnień podatkowych. Występuję również w charakterze radcy prawnego firmy przed sądami w procesach z jej kontrahentami.CENNIK

Proponuję konkurencyjne i przystępne stawki, których wysokość uzależniona jest od nakładu pracy i stopnia skomplikowania sprawy.

Porada prawna 100 zł
Sporządzenie pozwu 150-400 zł
Sporządzenie umowy 200-500 zł
Zakładanie i rejestracja spółek 800-2000 zł
Sprawy pracownicze 1200-2800 zł
Sprawy o zasiedzenie 1800-3600 zł
Sprawy spadkowe 1200-3600 zł
Sprawa o alimenty 1200-2200 zł
Rozwód bez orzekania o winie 1200-1600 zł
Rozwód z orzekaniem o winie 2400-3200 zł
Sprawy o podział majątku 1800-3600 zł
Sprawy odszkodowawcze 1000-3600 zł
Upadłość konsumencka 2000-4000 zł
Obsługa prawna firm 400-2000 zł

kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Szyszka

TELEFON
kom. 514 936 187
Adres
ul. Kościelna 15 lok. 2 86-300 Grudziądz
e-mail
radca.szyszka@gmail.com

Kancelaria prawna Grudziądz


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości